Permís d'abocamentEl permís d’abocament: Concepte
  • El permís d’abocament és l’autorització atorgada per la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament que faculta als usuaris i usuàries indicats en l’article 6 de l'ordenança per realitzar abocaments d’aigües residuals als sistemes públics de sanejament, en les condicions que quedin establertes en el propi permís d’abocament. Aquest permís s’atorga sens perjudici de l’obligatorietat d’acompliment de les condicions de connexió als col·lectors generals establertes a l’art. 18 de l'Ordenança. 

On cal presentar la sol·licitud: A les oficines de la Mancomunitat. (C/ Santa Llúcia, 21, 1er  2a   08241  Manresa)

Termini per resoldre: 6 mesos. En cas que  no s'hagi dictat resolució espressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu.

La relació entre el permís d’abocament i la llicència tramitada:
  •  En cas que l’interessat sol·liciti simultàniament el permís d’abocament i la llicència o autorització ambiental o d’instal·lació d’activitat, haurà de presentar la documentació relativa al permís d'abocament, diferenciada d’aquella relativa a la llicència, al registre de la Mancomunitat. En cas que ho presenti davant del municipi competent per a l’atorgament de la llicència, aquesta administració haurà de trametre la part de l’expedient que correspongui a la Mancomunitat, com a administració competent per a la resolució del permís d’abocament. En aquest cas el termini per a la resolució del permís d’abocament indicat a l’article 13 de l'ordenança d'abocament d'aigües residuals començarà a comptar a partir de la data de recepció de la documentació per part de la Mancomunitat.
Documents necessaris per presentar la sol·licitud:
  • Full de sol·licitud segons model adjunt (model de sol.licitud) presentat a la seu de la Mancomunitat on es lliurarà a l'interessat un full d'autoliquidació de la taxa la qual ha de ser abonada per tal de que es resolgui la sol·licitud.
  • Projecte tècnic per triplicat segons model especificat en l'article 9 de l'ordenança.
  • Qüestionari tècnic (segons s'especifica a l'annex 3 de l'ordenança) model qüestionari tècnic.doc.
  • Còpia darrera factura de l'aigua.
  • Tots els documents que l'interessat consideri adients per a una millor comprensió de la sol·licitud presentada.
En tot cas consultar l'ordenança d'abocament d'aigües residuals


https://mnbages.SOL·LICITUD PERMÍS ABOCAMENT  

Qüestionari tècnicpermís d'abocament vehicle cisterna